August 14, 2023

22-59457 - Sheyenne Valley Community Foundation