September 21, 2022

21-55243 - Sheyenne Valley Community Foundation