September 21, 2022

20-54027 - Sheyenne Valley Community Foundation